Правове виховання школярів

Проблема прав дітей – одна з найактуальніших про­блем нашого суспільства, але рівень правової культури та знань дітей про свої права й обов'язки доволі низь­кий.

Важливість розв'язання проблеми прав дітей зумовлена тим, що реалізація прав дитини є чи не найосновнішою умовою фізичного та психічного благополуччя дитини, її розвитку.

Висування теми прав дитини на передній план політичного, педагогічного й соціального життя зумов­лено кількома причинами:

по-перше – рух українського суспільства до від­критого європейського суспільства;

по-друге – сучасне становище дітей в Україні за статистичними даними. Дитинство в нашій країні у кризовому стані усвідомлюється як проблема, що потребує якнайшвидшого розв'язання;

по-третє – зміна у суспільстві ставлення до дітей, культури дитинства, до внутрішнього світу дитини, її інтересів, запитів, побажань.

Правове виховання, порівняно з іншими напряма­ми виховання, має свою специфіку. Воно визначаєть­ся передусім соціально-правовим статусом дитини в нашому суспільстві. Діти перебувають у матеріальній залежності від батьків чи опікунів, їхні самостійність і активність у діяльності корегуються дорослими, у них недостатній обсяг правових знань і досвід пра­вових відносин, вони мають засвоювати правові знан­ня, які регулюють їх життя, і ті правові норми, якими їм доведеться керуватися у своєму майбутньому житті.

Успіх правового виховання значною мірою зале­жить від того, наскільки виховна робота активізує внутрішні можливості самої дитини. Основною метою діяльності педагогічного колективу слід вважати до­сягнення такого рівня розвитку правової свідомості особистості, коли контроль з боку педагога за її поведінкою замінюється самоконтролем, а вдоско­налення морально-правової сфери свідомості стає функцією самої особистості.

Мету правового виховання можна вважати досяг­нутою, якщо дитина набула здатності самостійно уп­равляти своєю поведінкою.

Народна мудрість стверджує: «Не навчайте дитину так, як навчали вас, бо вона народилася в інший час». Сьогодні навчання і виховання – це доброзичлива, творча взаємодія вихователя і дитини. Це діалог двох рівних партнерів з відсутністю страху, з розкутістю, радістю спілкування. Діалог між дітьми і педагогами – домінуюча форма спілкування (дорослий не озброює, не передає, не повчає, а організовує, стимулює, спів­працює з дитиною).

Спокійні звертання, слова-заохочення позитивно впливають на будь-яку діяльність кожної дитини. Такий підхід до роботи з дошкільнятами – один із кроків до реальної гуманізації і демократизації національ­ної освіти сьогодні. Педагог має визнавати рівність у спілкуванні, визнавати і поважати права дитини на свої думки і погляди, відмовлятися від домінування та насильства, вміти поставити себе на її місце, спів­працювати з нею на засадах партнерства. Це викли­кає у вихованця позитивне ставлення до вихователя, відкритість до сприйняття людських цінностей – щи­рості, доброти, справедливості, милосердя.

Дітям доступні такі чотири групи прав:

1. Права на гідне існування і виживання, що включає право на життя і здоров'я, житло, їжу, ім'я, родину, турботу батьків, громадянство.

2. Права на розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля.

3. Права на захист від приниження, насильства та експлуатації, а також особливі права дітей-інвалідів та сиріт.

4. Права на свободу слова, думки та діяльності.

Інформаційна таблиця

«Права дитини в документах»

Назва документу Дата прийняття
1 Універсальна декларація прав людини 11 грудня 1948 рік
2 Декларація прав дитини 20 листопада 1959 рік
3 Конвенція ООН про права дитини 20 листопада 1989 рік
4 Ратифікація Конвенції ООН про права дитини в Україні 27 вересня 1991 рік
5 Державна програма „Освіта. Україна ХХІ століття” 3 листопада 1993 рік
6 Національна програма „Діти України” 18 січня 1996 рік
7 Обласна програма „Діти України” 29 березня 1996 рік
8 Закон України „Про освіту” 23 березня 1996 рік
9 Конституція України 28 червня 1996 рік
10 Базовий компонент дошкільної освіти 28 жовтня 1998 рік
11 Закон України „Про охорону дитинства” 26 квітня 2001 рік
12 Закон України „Про дошкільну освіту” 11 липня 2001 рік
13 Національна доктрина розвитку освіти в Україні 17 квітня 2002 рік
14 Міжнародний день захисту дітей 1 червня
15 Міжнародний день прав дитини 20 листопада
16 Міжнародний день прав дитини 10 грудня

Реалізація
загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»
у правовиховній роботі Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. О.А. Тризни
у 2017/2018 навчальному році

Зміст основного завдання Зміст виховної роботи Термін виконання Відповідальні виконавці
І. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей
Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям інвалідам В школі на денній формі навчаються 5 дітей-інвалідів, які мають різні діагнози, та всі мають рівні можливості для навчання та виховання Протягом навчального року Адміністрація школи
Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії
Формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей Проведення профілактичної, просвітницької роботи щодо здорового способу життя: 1. Проведення інформаційно-просвітницьких лекцій, годин інформації, спілкування. 2. Навчальна робота на уроках основ здоров’я. 3. Проведення щорічного загальношкільного виховного заходу «Молодь Балаклійщини обирає здоровий спосіб життя» (грудень). 4. Проведення щорічного інтерактивного заняття з попередження ВІЛ/СНІДу та толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих «Маршрут безпеки» Всеукраїнського проекту «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів та тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу за підтримки Європейського Союзу» 5. Участь у районних заходах з даної теми Протягом навчального року Адміністрація школи
ІІ. Освіта
Створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти з метою забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави Учні школи забезпечені підручниками Протягом навчального року Адміністрація школи
Учні беруть активну участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних дисциплін, у науково-дослідницькій діяльності територіального відділення Малої академії наук України
Школа підключена до мережі Інтернет
У школі створено умови для участі учнів у позакласній, позашкільній роботі шляхом охоплення їх гуртковою роботою та заняттями у секціях за інтересами. Проводиться робота щодо активного шкільного та позашкільного життя учнів.
Тренінгові заняття практичного психолога Лихо В.Л. з учнями та педагогічними працівниками з метою навчання їх способам розв’язання конфліктних ситуацій за принципом примирення та використання засобів медіації. Ведеться взаємозв’язок з батьками учнів школи. Протягом навчального року Адміністрація школи, практичний психолог
ІІІ. Культурний і духовний розвиток дитини
Підвищення рівня естетичного та патріотичного виховання дітей Організація виховної роботи естетичного та патріотичного спрямування згідно плану роботи школи, календарно-тематичних дат. Протягом навчального року Адміністрація школи
ІV. Захист прав дітей різних категорій
Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми
Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків Проведення батьківських лекторіїв, на яких серед інших розглядаються питання прав дитини. Протягом навчального року Адміністрація школи
Проведення загальношкільних батьківських зборів, на яких серед інших питань розглядається питання прав дитини, проводиться роз’яснювальна робота серед батьків щодо відповідального ставлення до виконання ними своїх обов’язків
Проведення заходів до Дня захисту дітей. Участь у районних заходах. Червень 2018 року Адміністрація школи
Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей
Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання Постійний контроль за відвідуванням учнями школи навчальних занять Протягом навчального року Адміністрація школи
Проведення індивідуальної роботи з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах та з сім’ями, які потребують особливої уваги
Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей із сімей пільгового контингенту
Проведення відповідної інформаційно-просвітницької роботи відповідно плану роботи школи
Захист дітей-інвалідів
Підтримка дітей-інвалідів, забезпечення їх соціального супроводження з метою самореалізації Проведення «Уроків людяності» до Міжнародного дня інвалідів. Протягом навчального року Адміністрація школи
Проведення щорічної загальношкільної акції «Даруй добро» по допомозі дітям-інвалідам, дітям-сиротам
Боротьба з використанням дитячої праці
Робота, спрямована на боротьбу з використанням найгірших форм дитячої праці Проведення Тижня правових знань, Уроків гендерної рівності, інформаційно-просвітницької роботи з даної теми, робота куточка правових знань Протягом навчального року Адміністрація школи

План
правової освіти на 2017/2018 навчальний рік
Балаклійської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №1 ім. О.А. Тризни

Форма виховної діяльності Дата Класи Відповідальні
1 Проведення тижня правових знань грудень 5-11 Семененко Л.А., вчителі історії, класні керівники
2 Випуск газети на правову тематику грудень, квітень 5-11 Герман Т.М., класні керівники
3 Тематичні заходи з правознавства:
3.1 Інформаційно-освітні лекції з правового виховання «Абетка прав людини» грудень, березень 5-11 Пахомова О.О., лекційна група старшокласників, класні керівники
3.2 Бесіди «Права,свободи,обов'язки громаданина України» грудень, травень 5-6 Покровська Р.С., Калугіна Ю.В., класні керівники
3.3 Рольова гра «Захист прав дітей в нашій державі» грудень, квітень 7 Класні керівники
3.4 Конференція «Державний захист сім'ї і дитинства» грудень 8 Пахомова О.О., класні керівники
3.5 Брейн-ринг «Взаємозв'язок права і моралі. Як вони допомагають один одному» грудень, травень 9 Покровська Р.С., класні керівники
3.6 Суспільно-політичний ринг «Молодь. Віра. Мораль.» грудень, березень 10 Пахомова О.О., класні керівники
3.7 Диспут «Шкідливі звички чи життя в своє задоволення» грудень, лютий, травень 11 Калугіна Ю.В., класні керівники
3.8 Дискусія «Як ви розумієте й співвідносите поняття «свобода» та «відповідальність»?» грудень, квітень 10-11 Вчителі історії, правознавства, класні керівники
3.9 Конкурс-вікторина - рольова гра «Кращий правознавець школи» березень, травень 9-11 Вчителі історії, правознавства, Лихо В.Л., класні керівники
4 Зустрічі з представниками правоохоронних органів,служби у справах сім'ї та молоді РДА протягом року 5-11 Семененко Л.А., класні керівники
5 Правові та психологічні тренінги протягом року 5-11 Лихо В.Л., класні керівники
6 Психодіагностична робота з учнями з ускладненою повіднкою, дітьми пільгових категорій протягом року 5-11 Лихо В.Л., класні керівники
7 Постійні консультації вчителя правознавства Калугіної Ю.В. протягом року 5-11 Калугіна Ю.В., класні керівники
9 Оновлення куточка правових знань протягом року 11 Семененко Л.А., Герман Т.М.
10 Робота з батьками учнів на класних та загальношкільних зборах «Школа правових взаємин. Батьки і діти» протягом року 5-11 Адміністрація школи
11 Постійна робота куточка правових знань шкільної бібліотеки протягом року 5-11 Александрова В.М., класні керівники
Кiлькiсть переглядiв: 191